• Športové triedy sú určené na systematickú prípravu športovo-talentovaných žiakov. Činnosť v nich je zameraná na optimálny rozvoj pohybových predpokladov žiakov na konkrétne športové odvetvie a zvyšovanie ich športovej výkonnosti.

    V športových triedach sa vyučuje predmet Športová príprava. Športová príprava vyžaduje od trénerov športových tried vysokú mieru odbornosti, správneho rozhodovania pri prispôsobení obsahu, metód a okolností riadenia hodín. Venujeme sa predovšetkým futbalu a hádzanej, teda kolektívnym športom, ale od trénerov vyžadujeme vysokú mieru individualizácie prístupu k žiakom z rôznych aspektov.

    Naša škola disponuje dobrými materiálnymi podmienkami na športovú prípravu. Chceme otvoriť deťom možnosti v oblasti športu, aby sa rozvíjali, zdokonaľovali a účelne využívali voľný čas. Žiaci chodia na rôzne turnaje, reprezentujú školy i mesto, získavajú nové priateľstvá.

    Do športovej triedy sa vyberajú žiaci na základe týchto kritérií:

    • záujem zo strany žiaka a rodiča v 1. a 5. ročníku
    • úspešné absolvovanie športových testov na overenie talentu
    • potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti
    • potvrdenie o psychickej spôsobilosti
    • záujem o šport, ochota reprezentovať, ochota pracovať

    Športovú prípravu zabezpečujú kvalifikovaní tréneri s licenciou.

   • Kontakt

    • Základná škola Štúrovo
    • kancelaria@zsadysturovo.edu.sk
    • 036 7511133 036 7511134 +421 907 755 323
    • Základná škola, Adyho 6, 943 01 Štúrovo
    • 37860879
    • 2021609227
    • Mgr. Anastázia Szabóová
    • Mgr. Miroslav Chalmovský Mgr. Mária Kršková
    • Ing. Erika Slížová
    • Ing. Anna Šindárová