•  

    VÝCHOVNÝ PORADCA

     

     

     

     

    Mgr. Jana Baťalíková

    Kabinet výchovného poradcu, pavilón A na prízemí

    Každý utorok 8:00 - 12:00 alebo v dohodnutom čase

    E-mail - batalikovajana@gmail.com

     

     

    Základné informácie

     

    - činnosť VP je zameraná na riešenie výchovno – vzdelávacích problémov žiakov

     

    - výchovno – vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, CPPPaP v Nových Zámkoch, psychológm

     

    - v oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský  servis pre rodičov a žiakov

    a) informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ

    b) usmerní pri voľbe povolania, pomôže vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu

    c) poinformuje o povolaniach, ktoré poznáte a nepoznáte

    d) umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, organizuje žiakom besedy, zabezpečuje možnosť zúčastniť sa Dní otvorených dverí na SŠ

     

    - podieľa sa na realizácii prevencie sociálno – patologických javov mládeže, užitočné informácie o prevencii môžu nájsť žiaci, rodičia, pedagógovia na www.prevenciasikanovania.sk

     

     

    Informácie súvisiace s profesijnou orientáciou môžete získať na internetových stránkach :

         www.svsba.sk

         www.svspn.sk

         www.povolania.eu

         www.strednaskola.sk

         www.svetprace.sk

         www.infovek.sk

         www.kamposkole.sk

         www.pohnitesvetom.sk

         www.skoly-info.sk

     

    Jednou z hlavných úloh VP je profesijná orientácia žiakov na SŠ. Začína sa v máji stretnutím VP so žiakmi 8. ročníka, do konca júna sa odošlú prihlášky žiakov 8. ročníka do výpočtového strediska v Piešťanoch. Pokračuje sa v 9. ročníku, keď monitorujeme záujem žiakov na SŠ. V priebehu mesiacov október, november, december, organizujeme so žiakmi návštevy SŠ v Štúrove, žiaci s rodičmi navštevujú Dni otvorených dverí na SŠ. Práca VP pri výbere SŠ vrcholí v apríli, keď po potvrdení prihlášky lekárom, žiakom, rodičom, riaditeľom ZŠ odošle prihlášky na vybrané SŠ.

     

    Na prihlášku sa uvádza prospech žiaka na konci 6., 7., 8. ročníka a I. polrok 9. ročníka a výsledky Testovania 9. Termín Testovania 9 je 1.4.2020 a 2.4.2020, náhradný termín je 15.4.2020 a 16.4.2020.

     

     

    Harmonogram prijímacieho konania v školskom roku 2019/2020

      

    do 1.2.2020

    riaditelia SŠ zverejnia kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích pohovorov na odbory vyžadujúce talentovú skúšku

    do 20.2.2020

    zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na školy s talentovými skúškami

    do 20.2.2020

    ZŠ odošle prihlášky na stredné školy s talentovými skúškami

    do 28.2.2020

    riaditelia SŠ zverejnia kritériá a termíny prijímacích skúšok

    15.3. – 30.4.2020

    talentové skúšky

    do 10.4.2020

    zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na stredné školy

    do 20.4.2020

    ZŠ zašle prihlášky na SŠ

    11.5. a 14.5.2020

    1. kolo prijímacích skúšok

    16.6.2020 2. kolo prijímacích skúšok

     

     

    Prihláška na štúdium na SŠ

    Prihlášku vypĺňa ZŠ, zákonný zástupca a žiak podpisom potvrdia údaje a dajú potvrdiť pediatrovi. Každý žiak si môže podať 2 prihlášky na SŠ. V prípade, že má žiak záujem o školu, kde je potrebná aj talentová skúška, môže si podať aj tretiu prihlášku.

    Ukážka: Prihláška na SŠ – 1.strana2.strana

     

     

    Zápisný lístok

    Každý žiak obdrží v ZŠ 1 zápisný lístok. Žiak môže byť zapísaný len na jednu školu, na ktorú bol prijatý. V prípade rozhodnutia o zmene školy zákonný zástupca musí žiaka odhlásiť zo SŠ, kde bol zapísaný, zobrať zápisný lístok a opäť zapísať žiaka na inú SŠ.

    Ukážka: Zápisný lístok žiaka na SŠ

     


     

     

     

    DESATORO DEVIATAKA

     

     

    1.    Systematicky sa pripravuj na Testovanie 9 z matematiky a slovenského jazyka (www.statpedu.sk)

     

    2.     Urob si test záujmov  (www.povolania.eu)

     

    3.     Pozri si video o povolaniach (www.infoabsolvent.cz)

     

    4.     Pozri si naplnenosť stredných škôl (www.svsba.sk)

     

    5.     Sleduj informácie na nástenke o voľbe strednej školy

     

    6.     Prezri si stránku informačného centra mladých (www.icm.sk – menu Pracovný servis)

     

    7.     Zúčastni sa s rodičmi Dňa otvorených dverí na vybranej strednej škole

   • Kontakt

    • Základná škola Štúrovo
    • kancelaria@zsadysturovo.edu.sk
    • 036 7511133 036 7511134 +421 907 755 323
    • Základná škola, Adyho 6, 943 01 Štúrovo
    • 37860879
    • 2021609227
    • Mgr. Anastázia Szabóová
    • Mgr. Miroslav Chalmovský Mgr. Mária Kršková
    • Ing. Erika Slížová
    • Ing. Anna Šindárová