• Čo je Zelená škola?

     https://www.zelenaskola.sk/sites/default/files/logo_zs.jpg

     Naša škola sa v školskom roku 2018/2019 zapojila do Medzinárodného programu Zelená škola. Ide o environmentálny program určený školám, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je nielen kvalitná proenvironmentálna výučba, ale aj zlepšenie spolupráce so žiakmi, pedagogickým a nepedagogickým personálom školy, ale aj rodičmi a obcou. 

     Aby sa na našej škole udiali pozitívne zmeny, budeme počas celého certifikačného obdobia postupovať podľa nasledovných krokov: 

      

     Metodika 7 krokov: 

     1. Kolégium Zelenej školy 

     Kolégium Zelenej školy tvorí akčná skupina programu na škole. Tvoria ju motivovaní ľudia zo školy a okolia, ktorí chcú zažívať nové veci a získavať cenné skúsenosti. Do Kolégia Zelenej školy sa dobrovoľne zapojili nasledovní žiaci a učitelia:

      

     2. Environmentálny audit školy 

     Na prelome mesiacov október-november 2019 vypracovali členovia kolégia audit k vopred zvolenej téme Zeleň a ochrana prírody. Prostredníctvom environmentálneho auditu školy získavame predstavu o tom, na akej úrovni sa nachádza naša škola z hľadiska životného prostredia.

      

     3. Environmentálny akčný plán

     Je to plán praktických krokov a vzdelávacích aktivít, za ktoré sú zodpovední najmä žiaci a prebiehajú v spolupráci s celou školskou komunitou. 

      

     4. Monitoring a hodnotenie

     - priebežné sledovanie toho, ako nám na škole ide plnenie aktivít z akčného plánu

      

     5. Proenvironmentálna výučba

     - prenáša témy týkajúce sa životného prostredia zaujímavou formou do vyučovania.

      

     6. Informovanie a zapojenie komunity

     Informovanie a zapojenie komunity znamená, že o aktivitách na škole informujeme nielen žiakov, ale aj rodinu, priateľov či okolie školy. 

      

     7. EKOKÓDEX

     umelecké znázornenie hodnôt našej školy.

   • Kontakt

    • Základná škola Štúrovo
    • kancelaria@zsadysturovo.edu.sk
    • 036 7511133 036 7511134 +421 907 755 323
    • Základná škola, Adyho 6, 943 01 Štúrovo
    • 37860879
    • 2021609227
    • Mgr. Anastázia Szabóová
    • Mgr. Miroslav Chalmovský Mgr. Mária Kršková
    • Ing. Erika Slížová
    • Ing. Anna Šindárová